''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝากจาก ผอ.บุญตา และครูเดี่ยว

 
'' การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ศรัทธาในการเป็นครู
เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน
มีศรัทธาที่จะทำงาน
มีเวลาที่จะปฎิบัติงาน
และพร้อมที่จะเป็น ครู...''

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝากแด่ครู แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ


อคตินั้น
เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มองไม่เห็นทาง
เพราะลำเอียงเข้าข้างตัว
ด้วยอำนาจความรักบ้าง
ความชังบ้าง ความหลงไหลบ้าง
เมื่อเกิดอคติแล้ว
ก็จะทำให้สับสนในเหตุและผล
ไม่ทำตามเหตุผล
และเมื่อไม่ทำตามเหตุผล
ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้น

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ดูงาน สมศ.ที่ไทยรัฐวิทยา 33 แม่สะเรียง

นายบุญตา ค่าภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ร่วมศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อำเภอแม่สะเรีย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 8  กรกฎาคม 2555 ในงานนี้มีคณะครู ได้รับประสบการณ์แล้วความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ต่อไปวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดแม่ปาง

สำนักงานครุสภา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดแม่ปาง  ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้มอบหมายให้ครู พชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

เทศกาลปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีที่มีมาแต่ช้านาน เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ในการบวชลูกหลานที่เป็นบุตรชาย เพื่อเป็นสามเณร ประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ใครเป็นเจ้าภาพจะได้ผลบุญกุศลอย่างใหญ่หลวง บางหมู่บ้านหรือชุมชน นิยมจัดบวชแบบหมู่ คือให้ส่างลอง(ลูกแก้ว) ไปรวมกันที่บ้านเจ้าภาพใหญ่ จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างครึกครื้น มีการแห่ประโคมด้วย กลองก้นยาว ฉาบฉิ่ง กลอง ฆ้อง กันอย่างสนุกสนาน นานถึงสามวัสามคืน มีการแห่งขบวนของส่างลอง โดยจัดเป็นริ้วขบวน โดยส่างลองจะนิยมขึ้นขี่บนบ่าของตะเป่ส่างลอง หรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของส่างลอง แห่แหนไปตามวัดและซอกซอยของชุมชน เพื่อไปขมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของชุมชน มีการแต่งตัวให้กับตัวส่างลองอย่างสวยงาม ขบวนแห่เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่จัดงานประเพณีปอยส่างลองได้อย่างยิ่งใหญ่ ทุกปีในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และในพื้นที่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป และอำเภอใกล้เคียง เช่น ขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี การบวชลูกแก้ว หรือปอยส่างลอง ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมให้จัดงานปอยส่างลอง ขึ้นทุกปี เทศกาลปอยส่างลอง ส่วนมากจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน นักท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบเวลา การจัดงานได้จากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยการจัดงานจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนประมาณกลางเดือน มีนาคม - เมษายน  ก่อนวันสงกราน  ของทุกปี

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

ป้ายโรงเรียนใหม่ของเรา ชาว มจน.

ผอ.บุญตา ค่าภูเขียว คณะครู นักการภารโรงและ นักเรียน ร่วมกันจัดทำป้ายโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ใหม่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เนื่องจาก ป้ายเก่าเสื่อมสภาพลง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา และจะหาต้นไม้มาปลูกเพิ่ม เพื่อความสวยงามของโรงเรียน

นักการเตรียมป้ายก่อนขึ้นแขวน

นักเรียน ครู ภารโรง ผอ.บุญตา ถ่ายภาพร่วมกัน ป้ายเสร็จ พร้อมใช้งาน

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขอต้อนรับ ผอ.บุญตา ค่าภูเขียว

คณะครู และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.บุญตา  ค่าภูเขียว  ในการมารับตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  พวกเราชาว มจน.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ผอ.คนใหม่ของเรา