''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๕๓
นักเรียนกล่าวคาถาไหว้ครูครูเดี่ยว มอบรางวัลนักเรียน เรียนดี
พิธีเปิดงานวันไหว้ครู 2553นักเรียนง่วงนอนมากๆ(เก็บตก)

การอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง

ศูนย์เครื่อข่ายฯแม่นาจาง ได้มีการจัดการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในเครือข่าย http://www.ning.com/ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2553 ในการนี้ได้มีวิทยากร จำนวน 3 คน ร่วมการอบรม คือ นายพชร ศิละวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ นายสมนึก จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกอกหลวง และนายอัถพล เกษมจิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด