''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (สสส.)
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีกิจกรรม ข้าวไร่ปกากะญอ สวนกะเหรี่ยง ผลิตแผนจัดการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสาร และมหกรรมผักไม้ใบเขียว ทางเลือกและทางรอดของปกากะญอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น