''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขอต้อนรับ ผอ.บุญตา ค่าภูเขียว

คณะครู และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.บุญตา  ค่าภูเขียว  ในการมารับตำแน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  พวกเราชาว มจน.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน ผอ.คนใหม่ของเรา