''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมโรงเรียนศูนย์ฯแม่นาจาง


ผอ.เสนห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกเยี่ยมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น