''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจากศูนย์ห้วยกู่ป๊ะ และประธานศูนย์แม่นาจางต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจากศูนย์ห้วยกู่ป๊ะ และประธานศูนย์แม่นาจาง นำโดย ผอ.บุญเที่ยง แก้วเสมอ ผู้
อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ ผอ.เรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาง และ ผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน และทีมงาน เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ 2553 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ


กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2553

โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน รับชมการแสดงของเด้็กนักเรียนชาวปกาเกอญอ ตลอดงาน