''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปรับภูมิทัศน์

      สภาพภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งได้รับการปรับภูมิทัศน์และทำการตกแต่งในเบื้องต้น เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ความประหยัดและความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ที่การมองเห็นและเข้าถึง...    ...การปรับภูมิทัศน์ ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ อย่างเรียบง่ายแต่มี concept ในการดำเนินงาน เป้าหมายสำคัญคือการร้อยเรื่องราวต่างๆเชื่อมโยงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ....
....ความง่ายงาม...คือ concept concept ที่มีทั้งเป้าหมายและมรรควิธีซ่อนอยู่ในรีตรอยของการดำเนินงาน...บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า..ทำเท่าที่เราจะทำได้ เปลี่ยนเท่าที่เราจะเปลี่ยนได้ ปรับเท่าที่เราจะปรับได้ แก้เท่าที่เราจะแก้ไขได้...

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การอบรมการใช้โปรแกรม SMIS OBEC54 ณ ห้องทรัพยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นายพชร ศิละวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ให้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม SMIS OBEC 54 ระหว่างวันที่ 6 -8 มิถุนายน 2554 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (สสส.)
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีกิจกรรม ข้าวไร่ปกากะญอ สวนกะเหรี่ยง ผลิตแผนจัดการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสาร และมหกรรมผักไม้ใบเขียว ทางเลือกและทางรอดของปกากะญอ

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554

         โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้รับเชิญไปร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 119 ปี วันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีคุณรัตนา เขื่อนแก้ว ตัวแทนมูลนิธิสามสาระ ผู้แทน คุณ ANNELIE ANDRIUS เข้ารับรางวัลจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ โดยมี นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.มส. 2 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.ร.ร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และนายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวค่ายหุ่นยนต์โรบัวตอง ปีสาม

รศ.ดร.วรา วราวิทย์ ผู้ประสานงานโครงการค่ายหุ่นย์โรบัวตองได้ ออกสำรวจสถานที่จัดค่าย ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนที่เสนอเข้ารับการพิจารณา 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วน อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง ผล โรงเรียนบ้านหนองม่วน ได้รับการคัดเลือก ในการจัดค่าย ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ รายละเอียดการสำรวจ สามารถชมได้จากวิดีโอนี้


ค่ายหุ่นยนต์โรบัวตอง

โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรบัวตอง โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ โดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาสาพัฒนา โดยมีนักเรียนใน สพท.มส. 2 เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ระหว่าง 4-11 ธันวาคม 2552 ณ แม่นาจางเหนือ


วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์"

นายสมบูรย์ สันชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์" ระหว่างวันที่ 13- 14 มกราคม 2554 ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์ และคณะครูในศูนย์เครือข่ายให้การต้อนรับ
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้านคุณภาพ


คณะกรรมการร่วมเป็นเกียรติ
รองสมบูรย์ กล่าวเปิด

ขบวนนักกีฬา
กีฬาแชร์บอล

กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์"

เชิญชม กีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "แม่นาจางเหนือเกมส์" ระหว่างวันที่ 13- 14 มกราคม 2554 ชมการแข่งขันกีฬา
ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน
รับประกันคุณภาพโดย ผอ.สายัญ โพธิ์สุวรรณ์