''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝากจาก ผอ.บุญตา และครูเดี่ยว

 
'' การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ศรัทธาในการเป็นครู
เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน
มีศรัทธาที่จะทำงาน
มีเวลาที่จะปฎิบัติงาน
และพร้อมที่จะเป็น ครู...''

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ฝากแด่ครู แม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ของชาติ


อคตินั้น
เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มองไม่เห็นทาง
เพราะลำเอียงเข้าข้างตัว
ด้วยอำนาจความรักบ้าง
ความชังบ้าง ความหลงไหลบ้าง
เมื่อเกิดอคติแล้ว
ก็จะทำให้สับสนในเหตุและผล
ไม่ทำตามเหตุผล
และเมื่อไม่ทำตามเหตุผล
ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้น

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 14 สิงหาคม 2525