''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

ครูดีในดวงใจ ครูจรัญ เปรมเจริญจิตร


ครูจรัญ เปรมเจริญจิตร ครูดีในดวงใจ ของนักเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
ท่านสามารถโหลด ดูข้อมูลได้เลยนะครับ
Download คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจากศูนย์ห้วยกู่ป๊ะ และประธานศูนย์แม่นาจางต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจากศูนย์ห้วยกู่ป๊ะ และประธานศูนย์แม่นาจาง นำโดย ผอ.บุญเที่ยง แก้วเสมอ ผู้
อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ ผอ.เรืองศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาง และ ผอ.เสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน และทีมงาน เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์งานวันแม่แห่งชาติ 2553 โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ


กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 2553

โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2553 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน รับชมการแสดงของเด้็กนักเรียนชาวปกาเกอญอ ตลอดงาน


วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหน่วยและการจัดการเรียนรู้

ศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ได้มอบหมายให้นายพชร ศิละวรรณโณ ครูวิชาการ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหน่วยและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 2553
การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
จัดขึ้นโดย สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่าวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
โดยโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ มอบหมายให้ครูดวงรัตน์ สายวาทและครูพชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมโรงเรียนศูนย์ฯแม่นาจาง


ผอ.เสนห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกเยี่ยมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2553

กิจกรรมกีฬา SP2โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา SP2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร ศึกษา โดยโรงเรียนส่งกีฬา 1 ประเภท คือ กีฬาตระกร้อชาย รุ่นอายุ 12 และ15 ปี ชาย มีครูผู้ควบคุมคือ ครูเควิน ฌานชีวินสุข ผลการแข่งขัน กีฬาตระกร้อ ได้เข้ารอบชิง โดยพบกับโรงเรียนบ้านแม่จอ ผลการแข่งขัน ได้อันดับที่ 2

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี ๒๕๕๓
นักเรียนกล่าวคาถาไหว้ครูครูเดี่ยว มอบรางวัลนักเรียน เรียนดี
พิธีเปิดงานวันไหว้ครู 2553นักเรียนง่วงนอนมากๆ(เก็บตก)

การอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง

ศูนย์เครื่อข่ายฯแม่นาจาง ได้มีการจัดการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในเครือข่าย http://www.ning.com/ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2553 ในการนี้ได้มีวิทยากร จำนวน 3 คน ร่วมการอบรม คือ นายพชร ศิละวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ นายสมนึก จันทรา ครูโรงเรียนบ้านกอกหลวง และนายอัถพล เกษมจิตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วัน


โรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับห้างเซ็นเตอร์วันและพนักงานทุกคน ขอให้เหตุการ์วิกฤติผ่านพ้นไปได้ในเร็ววัน

ทุกคนได้ทำงานเป็นปกติอย่างเดิม

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต้อนรับการเปิดเทอม ปี 2553การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน ปี2553

ศูนย์เครือข่าย ฯ แม่นาจาง มอบหมายให้ครูพชร ศิละวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2


การอบรมคอมพิวเตอร์ ณ สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2


ในงานนี้ ศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง ได้มอบหมายให้ ครูพชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมการอบรมคอมพิวเตอร์ ด้วย