''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดแม่ปาง

สำนักงานครุสภา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ วัดแม่ปาง  ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้มอบหมายให้ครู พชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น