''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

ป้ายโรงเรียนใหม่ของเรา ชาว มจน.

ผอ.บุญตา ค่าภูเขียว คณะครู นักการภารโรงและ นักเรียน ร่วมกันจัดทำป้ายโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ใหม่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เนื่องจาก ป้ายเก่าเสื่อมสภาพลง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา และจะหาต้นไม้มาปลูกเพิ่ม เพื่อความสวยงามของโรงเรียน

นักการเตรียมป้ายก่อนขึ้นแขวน

นักเรียน ครู ภารโรง ผอ.บุญตา ถ่ายภาพร่วมกัน ป้ายเสร็จ พร้อมใช้งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น