''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (สสส.)
โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มีกิจกรรม ข้าวไร่ปกากะญอ สวนกะเหรี่ยง ผลิตแผนจัดการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสาร และมหกรรมผักไม้ใบเขียว ทางเลือกและทางรอดของปกากะญอ

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554

         โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้รับเชิญไปร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีรับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 119 ปี วันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยมีคุณรัตนา เขื่อนแก้ว ตัวแทนมูลนิธิสามสาระ ผู้แทน คุณ ANNELIE ANDRIUS เข้ารับรางวัลจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ โดยมี นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.มส. 2 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผอ.ร.ร. แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ และนายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวค่ายหุ่นยนต์โรบัวตอง ปีสาม

รศ.ดร.วรา วราวิทย์ ผู้ประสานงานโครงการค่ายหุ่นย์โรบัวตองได้ ออกสำรวจสถานที่จัดค่าย ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนที่เสนอเข้ารับการพิจารณา 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา โรงเรียนบ้านหนองม่วน อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง ผล โรงเรียนบ้านหนองม่วน ได้รับการคัดเลือก ในการจัดค่าย ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ครับ รายละเอียดการสำรวจ สามารถชมได้จากวิดีโอนี้


ค่ายหุ่นยนต์โรบัวตอง

โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรบัวตอง โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ โดย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ฐานเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาสาพัฒนา โดยมีนักเรียนใน สพท.มส. 2 เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ระหว่าง 4-11 ธันวาคม 2552 ณ แม่นาจางเหนือ