''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปรับภูมิทัศน์

      สภาพภายในบริเวณโรงเรียนซึ่งได้รับการปรับภูมิทัศน์และทำการตกแต่งในเบื้องต้น เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ความประหยัดและความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ที่การมองเห็นและเข้าถึง...    ...การปรับภูมิทัศน์ ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆ อย่างเรียบง่ายแต่มี concept ในการดำเนินงาน เป้าหมายสำคัญคือการร้อยเรื่องราวต่างๆเชื่อมโยงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ....
....ความง่ายงาม...คือ concept concept ที่มีทั้งเป้าหมายและมรรควิธีซ่อนอยู่ในรีตรอยของการดำเนินงาน...บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า..ทำเท่าที่เราจะทำได้ เปลี่ยนเท่าที่เราจะเปลี่ยนได้ ปรับเท่าที่เราจะปรับได้ แก้เท่าที่เราจะแก้ไขได้...