''การเป็นครูที่ดีนั้นจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการเป็นครู เพื่อช่วยเหลือหรือสั่งสอนศิษย์และผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานสอน มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฎิบัติงานและพร้อมที่จะเป็น ครู...'' สุขภาพกาย…….จิตดี……..สำนึกสาธารณะ………พัฒนาสู่ความยั่งยืน กำหนดปิดเทอม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2555

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหน่วยและการจัดการเรียนรู้

ศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ได้มอบหมายให้นายพชร ศิละวรรณโณ ครูวิชาการ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดหน่วยและการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 2553
การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
จัดขึ้นโดย สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่าวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553
โดยโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ มอบหมายให้ครูดวงรัตน์ สายวาทและครูพชร ศิละวรรณโณ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมโรงเรียนศูนย์ฯแม่นาจาง


ผอ.เสนห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วน ออกเยี่ยมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2553

กิจกรรมกีฬา SP2โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา SP2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร ศึกษา โดยโรงเรียนส่งกีฬา 1 ประเภท คือ กีฬาตระกร้อชาย รุ่นอายุ 12 และ15 ปี ชาย มีครูผู้ควบคุมคือ ครูเควิน ฌานชีวินสุข ผลการแข่งขัน กีฬาตระกร้อ ได้เข้ารอบชิง โดยพบกับโรงเรียนบ้านแม่จอ ผลการแข่งขัน ได้อันดับที่ 2